Norský PRA-projekt u šeltií

                V roce 2002 inicioval Norsk Shetland Sheepdog Klubb (NSSK) projekt na výzkum genetické podstaty PRA (progresivní retinální atrofie) u šeltií. K tomuto kroku klub vedl rostoucí počet případů šeltií s diagnózou PRA ve Skandinávii.

                Progresivní retinální atrofie je dědičná oční vada způsobující postupné nevratné poškození zraku až slepotu u dospělých psů. Podle údajů NSSK se u šeltií vyskytuje GPRA - tzv.generalizovaná forma, odborně nazývaná primární retinální dystrofie typu I. nebo také periferní progresivní retinální atrofie. Objevuje nejčastěji mezi 3. a 7. rokem života. Projevuje se odumírním tyčinek (světločivné buňky v sítnici, zodpovědné za černobílé vidění a důležité především pro vidění za šera), pes se nejprve stává šeroslepým, později hůře reaguje na podněty po stranách těla, mimo střed zorného pole. Nemoc vede k oslepnutí, u různých jedinců však tento proces postupuje různě rychle.

                Klub NSSK hned po založení projektu zahájil spolupráci s odborníky z MGA (Norský veterinární institut, profesor Frode Lingaas) a oslovil i michiganskou univerzitu v USA, kde působí "assistant professor" Simon Petersen-Jones. Jeho pracovní skupina vyvinula první test na PRA (u irských setrů) a odhalila příčinu PRA u velškorgi cardigan, mohla tedy norskému projektu nabídnout cenné zkušenosti.

                Pro zahájení výzkumu byly nutné značné finanční prostředky, proto klub založil bankovní konto a požádal chovatelské kluby i jednotlivé chovatele nebo příznivce šeltií o finanční dary. O činnosti projektu, o stavu konta a o dárcích začal klub informovat na svých internetových stránkách.

                Pro výzkum bylo třeba shromáždit dostatečný počet krevních vzorků od PRA pozitivních jedinců, jejich rodičů sourozenců a potomků. Za tímto účelem začala vznikat databáze rodokmenů PRA pozitivních šeltií (přístupná na internetu) s vyznačenými známými přenašeči této choroby. Rodokmeny postižených psů naznačovaly, že v budoucnu se může objevit poměrně velké množství případů PRA, klub tedy vyzýval chovatele a majitele šeltií k opakovanému oftalmologickému vyšetření dospělých jedinců.

                Do března 2003 se podařilo shromáždit 35 krevních vzorků ze 4 PRA-rodin, tedy od postižených psů a jejich příbuzných. V květnu 2003 už to bylo 47 vzorků, ale pro zahájení výzkumu bylo potřeba zhruba o 30 vzorků více. Ke konci roku 2003 byly shromážděny zhruba dvě třetiny potřebných finančních prostředků a několik dalších krevních vzorků.

                Dále však události neprobíhaly tak dobře. Jeden z PRA-pozitivních psů (Ch. Shellrick´s Hot News) byl opakovaně vyšetřen jako negativní (došlo k záměně s retinopatií) a tento fakt potvrdilo i vyšetření ERG (elektroretinogram). Z projektu tak byl vyřazen nejen jeho krevní vzorek, ale také vzorky jeho příbuzných. Další potřebné vzorky přibývaly jen pomalu. Projektu velmi pomohla spolupráce s Finskem, kde také vznikla databáze PRA-pozitivních šeltií. Do výzkumu byl zapojen i případ diagnostikovaný v ČR. Přesto se několik let nepodařilo shromáždit potřebné množství materiálu pro výzkum. S přibývajícím časem narůstaly i požadavky na finanční prostředky.

                Výzkum byl nakonec na Vysoké veterinární škole v Norsku zahájen v březnu 2006. Cílem první genetické analýzy bylo určit, ve které oblasti genetické informace je třeba konkrétní gen pro PRA hledat, ale analýza nepřinesla žádný výsledek. Protože důvodem neúspěchu mohl být nedostatečný počet vzorků, čekalo se s druhou analýzou 3 měsíce na krevní vzorek v té době nejnovějšího případu PRA - Smedjenäs Chinook. Ačkoliv chovatel vzorek přislíbil, nedodal ho a místo toho dorazila pouze zpráva, že pes je mrtvý.

                Právě přístup některých chovatelů šeltií se stal brzdou projektu. Mnozí si nepřejí zveřejňování případů PRA-pozitivních psů a jejich rodokmenů, protože se obávají, že to může poškodit jejich chov. Vyskytly se i případy, kdy se chovatel nechtěl zapojit do projektu nebo byl postižený pes uspán dříve, než mu mohl být odebrán vzorek krve. Tím se ztratilo mnoho cenného genetického materiálu, který by mohl výzkumu pomoci.

                Ani druhá genetická analýza, provedená v roce 2007, nepřinesla očekávané výsledky. Sice díky ní byly získány určité informace, ty však neukazují jedním směrem, ale liší se u jednotlivých psů nebo u jednotlivých linií. Tento výsledek naznačuje, že u některých psů zapojených do projektu s výsledkem "PRA-pozitivní" byla zřejmě diagnóza chybná. Buď mohlo dojít k záměně s retinopatií (která také může vést ke slepotě, někdy ji způsobuje cukrovka) nebo s jinou oční vadou.

                Aby mohl projekt pokračovat a mohl být využit materiál, který koordinátoři projektu dosud nashromáždili, je nutné získat 1-2 krevní vzorky od psů s opravdu důvěryhodnou diagnózou PRA. Za 100% spolehlivou metodu určení PRA lze považovat pouze ERG (elektroretinogram). To je elektrofyziologická měřicí metoda, která umožňuje odhalit změny na sítnici, u psů se provádí v  narkóze. Pomocí ERG lze PRA diagnostikovat i v případě, že oftalmoskopicky ještě není odhalitelná, nebo v případě katarakty, která správnou diagnózu PRA znemožňuje. Toto vyšetření však není běžně dostupné, v Norsku ho provádí Vysoká veterinární škola. V České republice je ERG vyšetření možné na VFU (Veterinární a farmaceutická univerzita, fakulta veterinárního lékařství) v Brně (MVDr. Raušer).

                Komise pro PRA norského chovatelského klubu nyní hlavně apeluje na chovatele, kteří nechtějí zveřejnit informace o výskytu PRA ve svém chovu. Je jistě pochopitelné, že diagnóza PRA znamená pro chovatele šok, zejména v případě krycího psa nebo chovné feny. Ale další chov na "tajných PRA liniích" je nemorální a může plemeni velice uškodit.

                Co je v současnosti známo o PRA u šeltií? Pokud je pes diagnostikován jako PRA-pozitivní, jsou oba jeho rodiče zcela určitě přenašeči PRA (carrier). Geny pro PRA mohou být bez povšimnutí předávány po několik generací, dokud nedojde ke spojení s jiným přenašečem vady. PRA se vyskytuje u šeltií zřejmě už dlouhou dobu. Přinejmenším 90% všech šeltií ve Skandinávii pochází z anglických linií, právě jich se týkají nálezy PRA. PRA byla diagnostikována i u šeltií v Anglii - a to v současné době i v minulosti.

                Gen způsobující PRA bohužel není u šeltií stejný jako u jiných plemen, u kterých už byl PRA-gen identifikován. Kdyby tomu tak bylo, bylo by velmi snadné vytvořit metodu pro testování šeltií - stačila by k tomu krev od jediné PRA-pozitivní šeltie.

                PRA-projekt pokračuje dále. Finanční prostředky vybrané pro projekt přesahují v roce 2007 1 milion norských korun (v přepočtu na EUR je vybráno cca 133 tisíc). Nejbližším úkolem je teď získání nových krevních vzorků od psů s jistou diagnózou a ověření diagnózy u psů, kteří již byli do projektu zapojeni. Komise pro PRA vyzývá majitele PRA-pozitivních psů, aby je nechali opakovaně testovat jiným oftalmologem.

                Problém PRA se týká českého chovu více, než by se mohlo na první pohled zdát. V rodokmenech českých šeltií se vyskytují prokázaní přenašeči PRA, např. Shelgate Scallywag, Shezadun Delech Hamelech, Conspirol Ringer Boy, Rhinog Gaelic Envoy,    případně blízcí příbuzní jiných přenašečů (linie Rockaround ad.). Vzhledem k tomu, jak málo šeltií je u nás opakovaně oftalmologicky vyšetřováno i ve vyšším věku (a nejen u nás, ale v mnoha evropských zemích), neví se o výskytu choroby v ČR téměř nic. Kromě Skandinávie se problémem PRA více zabývá jen Holandsko, kde chovatelský klub doporučil opakované vyšetřování dospělých jedinců a vyšetřené šeltie jsou zveřejňovány.

Při pohledu do norské a finské databáze rodokmenů PRA-pozitivních šeltií je zřejmé, že většina případů PRA vznikne z příbuzenské plemenitby na přenašeče nebo jejich rodiče. Jedinou možností, jak se v současné době pokusit vyhnout výskytu PRA, je neprovádět příbuzenskou plemenitbu na psy, kteří dali PRA, případně nespojovat psy z linií, kde je výskyt PRA vysoký. Pouze opakované oftalmologické vyšetření (zejména u psů, kteří jsou nebo byli využíváni v chovu) a zveřejnění ověřeného pozitivního výsledku může omezit šíření choroby.

Bc. Jana Zemková

  Zdroj informací:
http://www.nssk.no/PRA/PRA.html (stránky PRA-projektu)
http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=109 (MVDr. Trnková)
http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=205 (MVDr. Suchý)